MARTa Herford

© Courtesy Marta Herford © Thomas Mayer